Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie — ile jest płatne i od czego zależy?

Dodano: 28.07.2022

Autor:

Czas czytania: 4 min.
5
(1)

Zwolnienie lekarskie, inaczej L4, jest dokumentem potwierdzającym niezdolność pracownika do wykonywania pracy. Wystawić je może pracownikowi wyłącznie lekarz, psychiatra, dentysta, starszy felczer, a także felczer, który prowadzi leczenie. Ubezpieczony pracownik na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby przebywać może maksymalnie 182 dni w ciągu roku kalendarzowego – po upływie tego okresu może starać się o świadczenie rehabilitacyjne. Wyjątkiem są kobiety w ciąży oraz pracownicy chorzy na gruźlicę – tej grupie osób przysługuje L4 na okres 270 dni. Niemniej ważne jest zagadnienie „zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie”. Od czego zależy wynagrodzenie na L4 i jaka jest wielkość wynagrodzenia w przypadku przebywania pracowników na zwolnieniu? Po informacje zapraszamy do artykułu!

E-konsultacja L4 online w 15 minut? Wypełnij ankiete ➡️

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie — od czego zależy, ile płatne jest zwolnienie lekarskie?

Zależność w kwestii zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie ma ogromne znaczenie zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy pobierać mogą wyłącznie pracownicy, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia chorobowego. Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe w przypadku osób wykonujących pracę w oparciu o umowę o pracę. W myśl przepisów prawa, w przypadku zatrudnienia osób na podstawie umowy zlecenia, ubezpieczenie chorobowe nie jest obowiązkowe, a jedynie dobrowolne. Jeśli pracownik jest niezdolny do pracy, wynagrodzenie chorobowe przysługuje mu za cały okres, który został wskazany przez lekarza na zwolnieniu lekarskim.

Czytaj także:

Jeśli chory pacjent z powodu złego stanu zdrowia nie może zgłosić się osobiście do przychodni lub kolejki do lekarzy są długie, skorzystać może z l4 online. Warunkiem otrzymania L4 jest wypełnienie zamieszczonego w Internecie formularza medycznego, na podstawie którego lekarz może, jeśli będą ku temu przesłanki, wystawić taki dokument.

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie – kalkulator

Od czego zależy wypłata wynagrodzenia za okres przebywania chorego na L4? W praktyce wysokość świadczenia zależy od powodu, z jakiego pracownik nie może wykonywać pracy. Jeśli przyczyną wystawienia zwolnienia lekarskiego w danym roku kalendarzowym jest choroba, czy też L4 wystawione zostanie z wyniku odosobnienia, które związane jest z chorobą zakaźną, pracownikom wypłacane jest 80% wynagrodzenia. W związku z wypadkiem w drodze do lub z pracy, a także w związku z koniecznością poddania się badaniom dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów, pracownikom wypłaca się 100% kwoty wynagrodzenia. Pełne wynagrodzenie przysługuje również kobietom w ciąży. Zasady te stanowią także podstawę do obliczania zasiłku chorobowego, który wypłaca ZUS po ustaniu prawa do wynagrodzenia chorobowego. Jeśli pracownik przebywał w szpitalu, w tym okresie może otrzymać zasiłek, który stanowić będzie 70% wynagrodzenia.

Niemniej ważna jest również kwestia „zwolnienie lekarskie na dziecko a wynagrodzenie”. Zwolnienie lekarskie na chore dziecko otrzymać może pracownik, który zatrudniony jest na umowę o pracę, a także osoba opłacająca dobrowolnie składki chorobowe do ZUS. Liczba dni do wykorzystania przez rodzica uzależniona jest od wieku dziecka, na które bierze L4. Za okres zwolnienia rodzica z tytułu opieki nad chorym dzieckiem przysługuje zasiłek opiekuńczy, który liczony jest na podstawie zasadniczego wynagrodzenia pracownika. Jego wysokość wynosi 80% średniego wynagrodzenia lub przychodu za ostatnie 12 miesięcy. Jeśli pracodawca zatrudnia więcej niż 20 osób, wówczas zasiłek wypłacany jest pracodawcę. Kiedy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób ubezpieczonych, zasiłek wypłaca wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Łącznie okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w danym roku kalendarzowym.

Kiedy L4 jest płatne 100%?

Przebywający na zwolnieniu lekarskim pracownicy muszą mieć świadomość, że pensja za czas choroby będzie nieco niższa. W niektórych przypadkach zwolnienie lekarskie jest jednak płatne 100%. Dotyczy to kobiet w ciąży. Jeśli chodzi o zagadnienie „zwolnienie lekarskie w ciąży a wynagrodzenie’”, przebywające na L4 przyszłe mamy za czas nieobecności w pracy otrzymują wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy. Kobiety w ciąży mają także prawo do skorzystania z dłuższego zwolnienia lekarskiego, które wynosi 270 dni. Tyle dni zwolnienia przysługuje również pracownikom, których niezdolność do pracy wynika z choroby, jaką jest gruźlica. Pełną pulę otrzymać mogą również pracownicy, których niezdolność do pracy jest efektem wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, poza tym przysługuje ona pracownikom, którzy poddają się badaniom dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddają się zabiegowi ich pobrania.

Jak obliczyć wynagrodzenie na chorobowym?

Z ubezpieczeniem chorobowym wiąże się prawo do skorzystania ze zwolnienia lekarskiego, jeśli zajdzie taka potrzeba. Otrzymać je może osoba będąca pracownikiem zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę (ubezpieczenia są wówczas obowiązkowe) oraz wykonująca pracę w oparciu o umowę zlecenie (ubezpieczenie jest dobrowolne). Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia po upływie 30 dni obowiązkowego ubezpieczenia (nie może wystąpić przerwa) w przypadku umowy o pracę. Jeśli chodzi o kwestę zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie przy umowie zlecenie, okres ten wynosi 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Istotnym zagadnieniem jest też dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwolnienie lekarskie. Pracownikowi nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego między innymi w sytuacji, kiedy nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy trwa dłużej niż dwa dni.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, a w późniejszym okresie zasiłku chorobowego, stanowi przeciętne średnie wynagrodzenie za okres 12 miesięcy, które poprzedza miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawę wynagrodzenia stanowią składniki, do których zalicza się płacę zasadniczą, przyznawane pracownikom premie oraz nagrody, dodatki stażowe, a także wynagrodzenia za nadgodziny. Od wynagrodzenia brutto, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, należy odjąć składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe. Składki te stanowią 13,71%. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca ustala się, dzieląc płacę zasadniczą przez 30. W dalszej kolejności wartość mnoży się przez liczbę dni L4. Następnie wynik odejmuje się od płacy zasadniczej. Otrzymana kwota stanowi kwotę wynagrodzenia za część miesiąca, którą pracownik przepracował.

Wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim a rodzaj umowy

Zarówno obowiązek, jak i możliwość przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego w dużej mierze uzależnione są od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą. Jeśli chodzi o zagadnienie zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie w ramach umowy o pracę, pracownik uzyskuje prawo do świadczeń po okresie wyczekiwania, który wynosi 30 dni. Nie bez znaczenia pozostaje więc kwestia „zwolnienie lekarskie 30 dni a wynagrodzenie”. Inną kwestią jest umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie. Wynagrodzenie w tym przypadku osoba otrzymuje uprawnienia do korzystania ze świadczeń po upływie 90 dni płacenia składek. Z tytułu umowy o dzieło osobie nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Wyjątek stanowi zawarcie dodatkowego kontraktu.

Kolejną ważną kwestią jest wynagrodzenie postojowe a zwolnienie lekarskie. Wynagrodzenie postojowe wypłacane jest pracownikowi, który nie wykonuje swoich obowiązków z przyczyn niezależnych od niego. Otrzymanie wynagrodzenia postojowego jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, dlatego należy traktować je na równi z wynagrodzeniem otrzymywanym za wykonywaną w ramach zawieranych z pracodawcami umów. Okres wypłaty postojowego brany jest więc pod uwagę przy ustalaniu wielkości zasiłku.

Ile dni na zwolnieniu lekarskim jest płatne w 100%?

Jeśli pracownik otrzymał od lekarza zwolnienie lekarskie, a wynagrodzenie wypłacane będzie kobietom w ciąży, pracownikom, których niezdolność do pracy powstała przez wypadek przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy oraz zatrudnionym, którzy poddają się badaniom dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddają się zabiegowi ich pobrania, jego wysokość wyniesie 100%. Okres zasiłkowy trwa od 182 dni (dotyczy wypadków związanych z pracą) do 270 dni (dotyczy ciąży). Przez pierwsze 33 dni pracownicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości 100% pensji, które wypłacane są przez pracodawców. Od 34. dnia wypłacany jest zasiłek chorobowy w tej samej wysokości – tym razem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Oceń tekst

Średnia ocen: 5 / 5. Liczba głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni ten tekst!

Podobne wpisy